Doxa
 
 
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Nya Doxa
 
Böcker
 
Nyheter
 
Köpvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter 2021

De tidiga upanisaderna

Nu i mjukband!

Upanisadernas många anonyma författare levde under de sju sista århundradena före vår tideräkning, en tid av dramatiska förändringar i norra Indien, då nya läror som buddhismen och jainismen uppstod. Deras verk ger oss en fascinerande inblick i människans sökande efter sanningen, ofta i form av dialoger mellan mästare och lärjungar. Här möter vi för första gången i den indiska idéhistorien begrepp som karma och yoga, föreställningar om återfödelse och om andlig frigörelse genom självinsikt. Denna bok innehåller de tolv äldsta och mest välkända upanisaderna, som nu för första gången föreligger i direktöversättning från sanskrit till svenska. Den texttrogna översättningen grundar sig på den senaste forskningen, men riktar sig till en bred publik. Detta är ett av hinduismens mest kända verk vid sidan om Bhagavad-Gita som även är utgiven av Nya Doxa.

ISBN 978-91-578-0627-7
Mjukband. Utkommen.
368 s.
180 kr


För beställning och/eller mer information, gå till dessa titlar under Böcker.

Nyheter 2020

David Hume
Dialoger om naturlig religion

Hume hävdar att grunden till religionens uppkomst ligger i för oss naturliga känslor, fruktan för döden och kommande olyckor, hopp om belöning m. fl. Dessa förleder oss att anta något gudomligt i världen. Eftersom gudstron framspringer ur känslan kan den inte stödjas med argument.

Hume var den förste filosofen i modern tid som formulerade en långtgående naturalistisk filosofi. Hans filosofi var på många sätt radikal, bland annat i det att han förkastade den traditionella idén att människors medvetanden är miniversioner av det gudomliga medvetandet. Denna lära innebar ett förlitande på det mänskliga förnuftets förmåga att, med hjälp av Gud, skåda in i verkligheten. Detta ”insiktsideal” blev offer för Humes skepticism.

Utgåvan är försedd med ett nyskrivet förord av professor Paul Russell vid University of British Columbia och Lunds universitet. Översättning av Jan Landgren.

ISBN 978-91-578-0624-6
Inbunden. Utkommen.
173 s.
180 kr


För beställning och/eller mer information, gå till dessa titlar under Böcker.

Maja Bondestam
Människans metamorfos

Ålder och den mognade kroppens politik 1580-1850

I denna bok historiseras de kroppsliga förändringar som har med människors mognad och växande att göra. Innebörden av att träda in i vuxen ålder omstöptes i grunden mellan 1580 och 1850 och en analys av detta visar hur makt, kropp och tid inte bara har kopplats samman under århundradena utan också möjliggjort och begränsat unga personers agens och frihet. Ordböcker, lagar, hushållsläror, uppfostringsböcker, medicinska och naturalhistoriska avhandlingar undersöks i relation till cykliska och linjära åldersbegrepp och en diskussion förs om hur förändring under livets lopp i slutet av 1700-talet hamnade inom räckhåll för allt fler människor. Vuxen myndighet blev något att göra anspråk på och de moderna identiteterna lovade emancipation, rörelse och en öppen framtid.

Människans metamorfos är en kropps- och kulturhistorisk studie som med utgångspunkt i språket om ålder granskar hur kön, stånd och klass har format tidigmoderna och moderna växandebegrepp. I boken diskuteras mognadens politik och hur ålder har moderniserats in i minsta por, skäggstrå och böjelse.

Maja Bondestam är docent och universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

ISBN 978-91-578-0625-3
Inbunden. Utkommen.
429 s.
240 kr


För beställning och/eller mer information, gå till dessa titlar under Böcker.

Nyheter 2019

Patañjali
Yoga-sūtra

Patañjali skrev sin yoga-sūtra för mer än 1500 år sedan. Hans bok är ändå fortfarande högst aktuell, inte bara för att yoga idag är populärare än någonsin tidigare, utan framför allt för att de problem han brottas med lika mycket rör nutidsmänni­skan. Hurdant är människans sinne? Kan alla hennes bångstyriga tankar stillas? Kan hon bryta destruktiva tankemönster? Och finns kanske något bortom tanken?

Yoga-sūtra handlar som namnet säger om yoga, men på ett filosofiskt genomgripande sätt, där Patañjali inte nöjer sig med att beskriva människans och världens beskaffenhet, utan också presenterar en konkret metod för att bryta de bojor som fjättrar oss. Texten ger oss en fascinerande inblick i en världsåskådning som vid första anblick kan verka främmande, men som vid ett närmare studium på många sätt kännas bekant.

För översättningen av Yoga-sūtra – den första direkt från sanskrit till svenska – står docent Måns Broo från Åbo Akademi. Han har också försett texten med utförliga förklaringar som sammanfattar hur de klassiska indiska kommentatorerna uppfattat Patañjalis verk.

ISBN 978-91-578-0621-5
Mjukband. Utkommen.
249 s.
180 kr


För beställning och/eller mer information, gå till dessa titlar under Böcker.

Nyheter 2017

Lennart Dencker
Inte så farligt som många tror

Katastrofer och svensk kemofobi

Det finns en rädsla för syntetiska kemikalier, som rester av bekämpningsmedel i maten. Media larmar om spår av kemikalier exempelvis i leksaker i våra hem och förskolor och i hygienartiklar i våra hem. Det tycks finnas en underliggande föreställning om en möjlig, paradisisk renhet. En sådan har dock aldrig existerat. Larmen underblåses av politiska slagord om att skapa en giftfri miljö. Barnens exponering har kommit i fokus, speciellt vad gäller risker med hormonstörande syntetiska kemikalier.

Boken kontrasterar dagens larmrapporter mot människas historia av farligheter, från växtriket, industriella aktiviteter med omfattande kontaminering av yttre miljö, stadsmiljö och arbetsmiljö, samt undermåliga läkemedel. Närmast försumbara exponeringar för kemikalier från vår miljö idag ställs också mot biologiskt verksamma koncentrationer i våra kroppar av läkemedel som förutom avsedda, positiva effekter även ger biverkningar.

Från tidigare svåra kemikalie- och läkemedelskatastrofer, nationellt och internationellt, i det förflutna hävdar författaren att myndigheter idag har god kunskap och kontroll över vår exponering för kemikalier, såväl de långsiktiga nivåerna av många organiska kemikalier som tungmetaller. Många av larmen om kemikalier är kanske överdrivna och ger en felaktig bild av nivån på riskerna. Den rikt illustrerade boken beskriver vidare principerna för hur kemikalier tas upp i kroppen och hur de verkar när de väl är inne i våra vävnader och celler.

Lennart Dencker är professor emeritus i toxikologi vid Uppsala universitet och en välkänd och etablerad forskare.

ISBN 978-91-578-0620-8
Flexband. Utkommen.
224 s.
160 kr


För beställning och/eller mer information, gå till dessa titlar under Böcker.

Jan Löfberg
Dumhet som inte är bra

Fatala logiska fel om demokrati, i människosyn och i filosofisk helhetssyn

Ett logiskt tankefel har en tendens att förbli oupptäckt – mer än andra feluppfattningar – och kan därför få förödande verkningar som fortsätter under lång tid. Särskilt om vi medvetet vill stå emot antiintellektualism, har vi anledning att påtala logiska fel som gör eller kan göra skada. Det ingår då i välgärningen att tåla förargelsen den väcker. Boken tar upp flera fall som gör så stor skada att de måste rättas till, särskilt när skadan hela tiden ökar.

Författaren är praktisk filosof och teologidocent.

ISBN 978-91-578-0619-2
Inbunden. Utkommen.
81 s.
100 kr

För beställning och/eller mer information, gå till dessa titlar under Böcker.

Nyheter 2015

Salomon Schulman
Gud i Odessa och Satan i Paris

En jiddischantologi

Antologin Gud i Odessa och Satan i Paris representerar en rest av en storhetstid då jiddischlitteraturen brottades med modernismen samtidigt som den sneglade tillbaka på sitt litterära arv från den judiska bokvärlden. Novellerna överskuggas av de livsavgörande krigsupplevelserna. Med deras sorg som följeslagare har översättaren, författaren och läkaren Salomon Schulman, sammanställt och från jiddisch översatt dessa stycken som vittnar om människors intryck av en omöjlig tid.

För den som vill fördjupa sin förståelse av jiddischkulturen är denna antologi en god introduktion, samtidigt ger den en aning om den rikedom och bredd som finns inom jiddischlitteraturen. Boken är försedd med ett initierat förord av översättaren samt kortare presentationer av författarna.

På Nya Doxa har Salomon Schulman tidigare bl a utgivit Jiddischland (Nya Doxa 1996) som fortfarande finns tillgänglig i pocketutgåva.

ISBN 978-91-578-0616-1
Kartonnage. Utkommen.
192 s.
190 kr


Sverre Sjölander
Från urhund till sällskapshund

En zoologs funderingar om hundens historia

Varifrån kommer hunden? Hur har den utvecklats i sitt samliv med människan? Hur mycket varg finns kvar? Zoologiprofessorn Sverre Sjölander har samlat de senaste årens nya resultat, men också sina egna erfarenheter av både dingo och pariahund som tamhundar i hushållet. Han är välkänd som föredragshållare och författare (Vårt djuriska arv och Naturens budbärare). Sina första lärospån i etologi, djurens beteende, gjorde han som assistent till nobelpristagaren Konrad Lorenz, som inspirerade honom att också intressera sig för människans första husdjur. Många och långa resor runt jorden har fört honom i kontakt med hundar i olika kulturer, särskilt med jordens vanligaste hund, den halvvilda byrackan eller pariahunden. den är alla tamhundars ursprung, en liten nära släkting till vargen som anslutit sig till människan sedan tiotusentals år, och anpassats till ett samliv med oss. En intensiv forskning på senare år har gett oss många nya och överraskande inblickar i hundens beteende, och vi har dessutom fått lära oss mycket mer om vargen. dNa-studier på vargar och hundar har kunnat klara ut många av gåtorna bakom hundens härkomst och utveckling. Boken beskriver hur hunden kan ha utvecklats från sin vargförfader, hur den har anslutit sig till människan, hur olika hundraser har utvecklats (både till fördel och till nackdel för hunden), och hur mycket av vargen som fortfarande finns hos människans bästa vän. Läsaren får också en hel del humoristiska inblickar i sitt eget beteende! .

ISBN 978-91-578-0615-4
Kartonnage. Utkommen.
192 s.
190 kr

För beställning och/eller mer information, gå till dessa titlar under Böcker.

Sten Barnekow
Än Zen då (band 1-2)

I detta minst sagt gigantiska verk får vi följa författarens självutlämnande och spännande färd tillsammans med en zenbuddhistisk mästare under dennes besök i Sverige.

Denna rådbråkning av livet spränger såväl metafysiska som fysiska gränser på 2144 sidor.

Ett fullständigt unikt objekt och årets största i den svenska bokutgivningen! Lättläst och medryckande.

Så här beskriver författaren själv sitt bokverk:

Sommaren 2008 besöker den japanske zenprästen Shohaku Okumura Sverige för första gången. Han stannar i tretton dagar, vi umgås i princip dygnet runt, jag hinner inte anteckna, jag låter en diktafon vara påslagen i princip hela tiden, det säkrar en dokumentation som är förtrolig, exakt och exceptionell, och inte finns att tillgå på något annat sätt. Jag transkriberar varenda stavelse, under åtta timmar om dagen i tio månader – färskt liv noggrant, uttömmande, konkret och levande gestaltat, och i sig rikt på kunskap om hur religiositet förkroppsligas och fungerar i vardag och praktik. Skildringen inleds med Shohakus första lektion under den fyra dagar långa retreat han leder på ön Idöborg i Stockholms skärgård, en självbiografisk skiss, och följs upp med utdrag ur vår omfattande mejlkorrespondens för att synliggöra vidden av de förberedelser som pågår under flera år och till sist öppnar för hans besök. Han anländer först på sidan 243, och den täta kronologiska väven börjar fästas upp. Läsaren får följa oss steg för steg, minut för minut, och erbjuds en inblick i princip allt Shohaku gör, ser, äter, säger, stöter på, frågar om, skrattar åt; alla han möter och pratar med. Vi företar utflykter till Ystad, Ale stenar, Malmö, Helsingborg, Mölle, Lars Vilks ”Nimis” och Stockholm, vi går långa promenader i Lund, besöker restauranger, bokhandlare, museer och kyrkor, lagar mat tillsammans, dricker öl och samtalar oavbrutet, ofta om zen, inte sällan prosaiskt om väder och allt det som för tillfället är för handen. All denna oerhörda vardaglighet – sakraliserad och vanligtvis idealiserad i zenfilosofin – kontrasteras effektfullt av Shohakus föreläsningar, avancerade, djupa, klara utläggningar om ytterst komplexa läror och idéer i olika zenbuddhistiska och buddhistiska skolor och traditioner, och inte minst i Dogens betydande erfarenhets- och föreställningsvärld. Shohaku ger sju föreläsningar under sin vistelse, fem under retreaten utifrån Dogens ”Genjokoan” och två vid CTR i Lund. Jag har översatt dem i sin fullständighet och fogar löpande in dem i framställningen, för att frammana den fundamentala och helt avgörande spänningen mellan teori och praktik, ideal och realitet, i all religiös tradition, praktik och tro.

ISBN 9789157806178
Inbunden. Utkommen.
2144 s.
500 kr

Leif Jonsson
Kommunledning, lokal politik och demokrati

Lokal politik är viktig för demokrati. Den omsätts i handling i kommuner och för att politiken skall bli verklig måste den bli föremål för styrning i kommunerna. Detta sker i former som kan kallas ledningssystem som måste genomsyras av politik. Det behövs politiker som sköter ledningsfrågor.

Boken bygger på en studie av vad som hände i Motala kommun under mandatperioden 2011–2014 när det gällde att realisera lokal politik med hjälp av ett ledningssystem. I studien, som påbörjades i slutet av 2010 och avslutades våren 2015, har ett omfattande empiriskt material samlats in årligen genom såväl intervjuer med politiker och tjänstemän som dokument.

Boken innehåller vardagsnära skildringar och idémässiga funderingar. Den vänder sig till människor som är intresserade av frågor om kommunal politik och kommunledning; såväl politiker och tjänstemän i kommuner som forskare och studenter som har ett intresse av samhällsfrågor.

ISBN 978-91-578-0613-0
Mjukband. Utkommen.
183 s.
180 kr

För beställning och/eller mer information, gå till dessa titlar under Böcker.

Nyheter 2014

Peter Ekström
Okonst

Okonst är sådant som inte är konst. Men nästan. Okonsten kan vara mycket lik konsten – det kan röra sig om tavlor, skulpturer, vävar och mycket annat – ändå är det inte konst. Varför? Någon har bestämt att dessa saker inte är konst. Att de är för fula, för ofina, för dumma, för osmakliga.

Peter Ekström tittar närmare på vad som är konst och vad som inte är konst – okonst. Han gläntar på dörren till ett stort rum, ett museum kanske, fyllt av souvenirer, kitsch, hötorgskonst, prydnadsföremål och mycket annat. Och han försöker hitta den teoretiska grunden till varför alla dessa saker inte får kallas för konst och varför en del andra saker får det. Det handlar om klass, smak och känslor.

Peter Ekström är född 1954. Han är konstnär och journalist och arbetar som rektor på Örebro Konstskola.

ISBN 978-91-578-0612-3
Mjukband. Utkommen.
111 s.
160 kr


Christer Lindberg
Med
fingret på avtryckaren

En essä om fotografi och antropologi

Fotografiets möjligheter till seende och deltagande är denna boks tema. Den vänder sig till fotoentusiaster och samhällsvetare och placerar sig såväl framför som bakom kameran. Bildmässigt gör den ett nedslag i Vilda västern med färgstarka personligheter som Billy the Kid, Buffalo Bill och Sitting Bull. Den behandlar skärningspunkterna mellan fakta och fiktion, dokumentation och konst, avbildning och gestaltning. Vidare utforskas tankar om kultur och deltagande, kamerans funktion som modernitetens samvete och själva tagandet och skapandet av en bild. Till sist skjutes det vilt från höften när antropologen och fotografen möts i ett gemensamt deltagande.

CHRISTER LINDBERG är professor i socialantropologi vid Lunds universitet.

ISBN 978-91-578-0614-7
Hårdband. Utkommen.
191 s.
190 kr

För beställning och/eller mer information, gå till dessa titlar under Böcker.

Nyheter 2013

Carl Reinhold Bråkenhielm
Livet enligt människan

Om livåskådningsforskning

Frågor om vem jag är som människa, min plats i livet och upplevelsen av mening har, tillsammans med andra så kallade existentiella frågor, gäckat oss i alla tider. Poesi, filosofi, skönlitteratur, drama, teologi, bildkonst och på senare år också film, har på olika sätt och med olika metoder gestaltat och bearbetat människans upplevelser av skuld, kärlek, sorg, glädje, smärta och tomhet, samt hennes medvetenhet om att hon lever ett ändligt liv. Försöken att förstå, förklara, glädjas och tröstas är många och olika, såväl till form som till innehåll" (ur Inledningen).

Med ett övergripande begrepp kan man kalla sådana försök för livsåskådningar. Denna bok behandlar forskningen om livsåskådningar, de metoder som har använts av forskare i Finland, Norge och Sverige och de resultat som man har kommit fram till. I boken medverkar femton olika livsåskådningsforskare i teologi, sociologi, idéhistoria och litteraturvetenskap. Den ger också en inblick i den teoretiska diskussionen om livsåskådningsbegreppet och dess olika tillämpningar.

Livet enligt människan vänder sig till universitetsstuderande på grundutbildningsnivå och till alla som vill fördjupa sig i aktuella livsåskådningsfrågor. Antologins redaktörera är tre forskare vid Uppsala universitet: Carl Reinhold Bråkenhielm (tidigare professor i empirisk livsåskådningsforskning, sedan 2012 gästprofessor vid Ersta-Sköndal högskola), Maria Essunger (teologie doktor och universitetslektor i tros-och livsåskådningsvetenskap) och Katarina Westerlund (docent och universitetslektor i tros- och livsåskådningsvetenskap).

ISBN 978-91-578-0610-9
Häftad. Utkommen.
431 s.
230 kr

För beställning och/eller mer information, gå till dessa titlar under Böcker.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@nya-doxa.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: doxa@collegit.se

Om cookies och integritet